English
Azerbaijani
Draft Law on Amendments to the Tax Code of the Republic of Azerbaijan

 On November 16, 2022, the Draft Law on amendments to the Tax Code was discussed in the second reading of the Milli Majlis.

We bring to your attention a number of important amendments and additions envisaged in the Draft Law.
Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında Qanun layihəsi

16 Noyabr 2021-ci il tarixində Vergi Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında Qanun layihəsi Milli Məclisin ikinci oxunuşda müzakirə olunmuşdur.

Layihədə nəzərdə tutulan bir sıra mühüm əlavə və dəyişiklikləri diqqətinizə çatdırırıq. 
Additional condition with respect to the market price application

 • Non-submission (absence) of documents on the provision (receipt) of goods (works, services) by the taxpayer during the tax control measure.
Bazar qiymətinin tətbiqi üzrə əlavə hal

 • Vergi nəzarəti tədbiri zamanı vergi ödəyicisi tərəfindən malların (işlərin, xidmətlərin) təqdim edilməsinə (alınmasına) dair sənədlər təqdim edilməməsi (mövcud olmaması).
Addition to the list of non-Azerbaijani sourced income

 • Transfer of the net profit of a permanent establishment of a non-resident located in a country or territory with preferential taxation to that non-resident. 
Azərbaycan mənbəyinə aid edilməyən gəlirlərlə bağlı siyahıya əlavə edilən hal

 • Güzəştli vergi tutulan ölkələrdə və ya ərazilərdə yerləşən qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyinin xalis mənfəətinin həmin qeyri-rezidentə köçürülməsi.
Tightening the criteria for determining countries and territories with preferential taxation

 • Countries or territories whose tax rate is equal to 75 percent (currently 50%) of the rate specified in the Tax Code of Azerbaijan and (or);

Güzəştli vergi tutulan ölkələr və əraziləri müəyyənləşdirən meyarların sərtləşdirilməsi

 • Vergi dərəcəsi bu Məcəllədə müəyyən edilmiş dərəcənin 75 faizi (hal-hazırda 50%) və ya daha aşağı hissəsinə bərabər olan ölkələr və ya ərazilər və (və ya);

 • Countries or territories that do not exchange information according to relevant standards within the framework of international agreements with the Republic of Azerbaijan (new criterion) and (or);
 • Azərbaycan Respublikası ilə beynəlxalq müqavilələr çərçivəsində müvafiq standartlara uyğun məlumat mübadiləsini aparmayan ölkələr və ya ərazilər (yeni meyar) və (və ya);
 • Countries or territories that have financial or company information confidentiality laws that are allowed to protect the secrecy of the beneficial owner of property or the recipient of income (profits).

 • Maliyyə məlumatını, yaxud əmlakın faktiki sahibi və ya gəlir (mənfəət) götürən barədə sirri qorumaq imkanı verilmiş şirkətlər haqqında məlumatın məxfiliyinə dair qanunun mövcud olduğu ölkələr və ya ərazilər.
Changing the criteria for determining the taxation of a controlled foreign corporation

 • Abolition of the condition of registration in countries (territories) with preferential taxation in order to be considered a controlled foreign corporation;
Nəzarət olunan xarici müəssisənin vergiyə cəlb olunma meyarlarında dəyişiklik

 • Nəzarət olunan xarici müəssisə hesab edilməsi üçün güzəştli vergi tutulan ölkələrdə (ərazilərdə) qeydiyyatdan keçməsi şərtin ləğv olunması;
 • The tax actually paid on the profits of a controlled foreign corporation is equal to or less than 75 percent (currently 50%) of the corporate income tax payable on those profits in accordance with the Tax Code of Azerbaijan.
 • Nəzarət olunan xarici müəssisənin mənfəətindən faktiki ödənilən vergi, Məcəlləyə uyğun olaraq həmin mənfəətdən ödənilməli mənfəət vergisinin 75 faizinə (hal-hazırda 50%) və ya daha aşağı hissəsinə bərabər olması.
Expanding the scope of application of transfer pricing provisions

 • Determining the profit (income) of the non-residents from the Azerbaijani source and calculating the taxes of that non-resident in relation to the permanent establishment in the Republic of Azerbaijan.

Transfer qiyməti müddəalarının tətbiqi dairəsinə əlavə edilən hallar

 • Qeyri-rezident şəxslərin Azərbaycan mənbəyindən əldə etdiyi gəlirlər üzrə mənfəətin (gəlirin) müəyyən edilməsi və həmin qeyri-rezidentin Azərbaycan Respublikasındakı daimi nümayəndəliyinə münasibətdə vergilərin hesablanması.
Amendments to the Tax Code on taxation applied in the liberated territories


Establishment of the following exemptions for a period of 10 years from January 1, 2023 for legal entities and individuals registered with the tax authorities in the liberated territories and operating directly in these territories (“residents of the liberated territories”):

 • Profit (Income) and Simplified tax, including on non-sales income;
 • Property tax;
 • Land tax;
 • VAT on the import of raw materials and materials in the areas of production activities approved by the body (institution) appointed by the relevant executive authority;
 • Dividend income of the shareholders (participants) of the resident legal entities of the liberated territory.
İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə tətbiq edilən vergitutma haqqında Vergi Məcəlləsinə edilmiş əlavələr

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə vergi uçotuna alınan və bilavasitə həmin ərazilərdə fəaliyyət göstərən hüquqi və fiziki şəxslər (“işğaldan azad edilmiş ərazinin rezidenti”) üçün 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən 10 il müddətində aşağıdakı azadolmaların müəyyən edilməsi:

 • Satışdankənar gəlirlər daxil olmaqla Mənfəət (Gəlir) və Sadələşdirilmiş vergisi;
 • Əmlak vergisi;
 • Torpaq vergisi;
 • Müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən təsdiq edilmiş istehsal fəaliyyəti sahələri üzrə xammal və materialların idxalına görə ƏDV;
 • Işğaldan azad edilmiş ərazinin rezidenti olan hüquqi şəxslərin səhmdarlarının (payçılarının) dividend gəlirləri.
Benefits do not apply to the following types of activities and transactions:

 • Financial services;
 • Cargo transportation services;
 • provision of goods (works, services) by the contractor at the expense of the state budget.
Azadolmalar aşağıdakı fəaliyyət növlərinə və əməliyyatlara şamil edilmir:

 • maliyyə xidmətləri;
 • yük daşıma xidmətləri;
 • dövlət büdcəsinin vəsaitləri hesabına podratçı tərəfindən malların (işlərin və xidmətlərin) təqdim edilməsi.
Conditions for application of the intended exemptions:
Nəzərdə tutulmuş azadolmaların tətbiq edilməsi şərtləri:
 • in the field of production, processing and extraction activities - apply to the income obtained from the goods presented both within the liberated territory and outside that territory, as well as from the goods exported from the territory of the Republic of Azerbaijan.
 • İstehsal, emal və hasilat fəaliyyəti sahəsi üzrə -  həm işğaldan azad edilmiş ərazi daxilində və ya həmin ərazidən kənara təqdim edilən, həm də Azərbaycan Respublikasının ərazisindən ixrac edilən mallara görə əldə olunan gəlirlərə şamil edilir;
 • in the fields of wholesale trade, construction, and services - applied to legal entities and individuals providing goods (works, services) to residents of the liberated.

 • topdansatış ticarət, tikinti və xidmət sahələri üzrə - malları (işləri, xidmətləri) işğaldan azad edilmiş ərazinin rezidentlərinə təqdim edən hüquqi və fiziki şəxslərə münasibətdə tətbiq edilir.
 • on tourism, retail trade, public catering, and other public service areas - it is applied in relation to taxpayers who perform this activity in those areas.

The specified exemptions do not apply to residents engaged in the listed types of activities outside the liberated territories. The resident shall keep records of his income and expenses for activities covered by the exemptions separately from other types of activities he carries out outside the liberated territories.
 • turizm, pərakəndə ticarət, ictimai iaşə və digər əhaliyə xidmət sahələri üzrə - həmin ərazilərdə bu fəaliyyəti göstərən vergi ödəyicilərinə münasibətdə tətbiq edilir.

Sözü gedən azad olmalar sadalanan fəaliyyət növləri ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərdən kənarda da məşğul olan rezidentlərə şamil edilmir. Rezident azadolmaların şamil olduğu fəaliyyətləri üzrə gəlir və xərclərinin uçotunu işğaldan azad edilmiş ərazilərdən kənarda apardığı digər fəaliyyət növlərindən ayrılıqda aparmalıdır. 
Other proposed additions and changes related to exemptions in the Tax Code

 • Income from industrial production of agricultural products, as well as non-sale income of agricultural product producers and subsidies given to these persons at the expense of the state budget – exemption from income tax of individual and profit tax of the legal entities;
Vergi Məcəlləsindəki azadolmalarla bağlı təklif edilən bəzi digər əlavə və dəyişikliklər

 • Sənaye üsulu ilə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalından gəlirlər, həmçinin kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının satışdankənar gəlirlərinin və bu şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına verilən subsidiyaların - fiziki şəxslərin gəlir və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən azad edilməsi;
 • Dividend income of participants of resident legal entities engaged in the production of agricultural products (including by industrial method) for a period of 1 year from January 1, 2023 – exempt from the income tax of individuals and profit tax of the legal entities;

 • Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan (o cümlədən, sənaye üsulu ilə) rezident hüquqi şəxslərin iştirakçılarının divident gəlirlərinin 2023-cü il yanvarın 1-dən 1 il müddətinə - fiziki şəxslərin gəlir və hüquqi şəxslərin mənfəət vergisindən azad edilməsi;
 • Up to AZN 800 of the taxable monthly income of the parents, widows (husbands) and children of the persons granted the status of martyr's family - exemption from the income tax on employment income;


 • Şəhid ailəsi statusu verilmiş şəxslərin valideynlərinin, dul arvadlarının (ərlərinin) və övladlarının hər hansı muzdlu işdən vergi tutulmalı olan aylıq gəlirinin 800 manatadək olan hissəsinin - fiziki şəxslərin muzdlu işdən əldə etdiyi gəlirlər üzrə gəlir vergisindən azad edilməsi;
 • The full value of the awards given by the organizers of international, cross-country sports competitions, and the amount of up to AZN 50,000 (currently up to AZN 4,000) of the value of the prizes given in the form of money by domestic republican sports federations and sports clubs - from the income tax of individuals;

 • Beynəlxalq, ölkələrarası idman yarışları ilə bağlı həmin yarışların təşkilatçıları tərəfindən verilən mükafatların tam dəyəri, ölkədaxili respublika idman federasiyaları və idman klubları tərəfindən pul şəklində verilən mükafatların dəyərinin  50000 manatadək hissəsinin (hal-hazırda 4000 manatadək) - fiziki şəxslərin gəlir vergisindən azad edilməsi;
 • For a period of 7 years from the year of approval of the relevant list of individual entrepreneurs and legal entities producing food products that will replace imported goods with locally produced (processing) goods - 50 percent exemption from income and profit tax of the income/profit obtained from that activity, as well as exemption from property and land tax for the respective property and land used in that activity
 • idxal mallarını yerli istehsal (emal) malları ilə əvəz edəcək qida (ərzaq) məhsullarının istehsalını həyata keçirən fərdi sahibkarların və hüquqi şəxslərin müvafiq siyahının təsdiq edildiyi ildən etibarən 7 il müddətinə - həmin fəaliyyətdən əldə etdiyi gəlirin/mənfəətin 50 faizi gəlir və mənfəət vergisindən, bu fəaliyyət prosesində istifadə olunan əmlak və torpaq sahələri isə müvafiq olaraq əmlak və torpaq vergisindən azad edilməsi.
One business day extension to the payment of VAT on goods, works and services

 • The amount of VAT must be paid no later than 1 business day (currently on the day of payment of the the main amount) from the day of payment of the value of the goods, works and services received;
Mallar, işlər və xidmətlər üzrə ƏDV məbləğinin ödənilməsi vaxtına 1 iş günü möhlət verilməsi

 • ƏDV məbləği elektron qaimə-faktura üzrə alınan malların, işlər və xidmətlərin dəyəri ödənilən gündən 1 iş günü (hal-hazırda əsas dəyərin ödənilməsi gündə) müddətindən gec olmayaraq ödənilməlidir;
 • Non-imposition of financial sanction if VAT is paid no later than 1 business day.

 • ƏDV-nin ödənilməsi 1 iş günündən gec olmayaraq ödənildikdə, maliyyə sanksiyasının tətbiq edilməməsi.
Additional cases of applying financial sanctions
and increasing fines in certain cases


 • For non-submission to the tax authority of electronic information on opening an account by persons carrying out banking operations - a fine of AZN 400 for each opened account;

Maliyyə sanksiyaların tətbiqi üzrə əlavə hal və müəyyən hallarda cərimə məbləğlərinin artırılması

 • Bank əməliyyatları aparan şəxslər tərəfindən hesab açılması barədə elektron məlumatın vergi orqanına təqdim edilməməsinə görə həmin şəxslərə - hər açılmış hesab üzrə 400 manat məbləğində cərimə;
 • For failure to submit the “Country-by-Country Report” in specified time, form and manner, a financial sanction in the amount of AZN 10,000 (currently AZN 500) will be imposed on Azerbaijani resident Main Entity, Surrogate Entity or Group Entity.


 • Azərbaycan Respublikasının rezidenti olan və transmilli şirkətlər qrupuna daxil olan Əsas müəssisə, Müvəkkil müəssisə və ya Qrupdaxili müəssisələrə “Ölkələrarası hesabat”ın müəyyən edilmiş müddətdə, formada və qaydada təqdim edilməməsinə görə - 10000 manat məbləğində maliyyə sanksiyası (hal-hazırda 500 manat);
Increasing the duration of offsite tax audits in certain cases

 • Extending the duration from 30 working days to 90 working days for conducting an off-site tax audit in the event that relevant information on foreign income is received from the competent authorities of foreign states.
Kameral vergi yoxlamalarının keçirilmə müddətinin müəyyən hallarda artırılması

 • Xaricdən əldə olunan gəlirlər üzrə xarici dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarından müvafiq məlumatlar daxil olduğu halda kameral vergi yoxlamasının keçirilmə müddəti 30 iş günündən 90 iş gününə artırılması. 
The authority to collect tax debts arising in foreign countries
Xarici dövlətlərdə yaranmış vergi borclarının alınması səlahiyyəti
 • Authorizing the tax authority of Azerbaijan to take measures to collect tax debts that have arisen in this foreign state, based on requests from the tax authorities of the foreign states.
 • Xarici dövlətlərin vergi orqanlarının müraciətlərinə əsasən həmin xarici dövlətdə yaranmış vergi borcunun alınması ilə bağlı Azərbaycan vergi orqanına tədbirlərin həyata keçirməsi üzrə səlahiyyətin verilməsi. 
Deduction of capitalized repair costs from income

Deduction of the capitalized repair expenses on the leased assets (leasehold improvement) from the taxable income is allowed if the amount of capitalized repair expenses on leased fixed assets is less than AZN 500 at the end of the calendar year.
Kapitallaşdırılmış təmir xərclərin gəlirdən çıxılması

İcarəyə götürülmüş əsas vəsaitlər üzrə kapitallaşdırılmış təmir xərclərinin məbləği təqvim ilinin sonuna 500 manatdan az olduqda həmin məbləğin vergitutulan gəlirdən çıxılması.
Changes in the submission of the form of information on imported goods by taxpayers (except for taxpayers operating in the oil and gas sector or belonging to the public sector)


 • If taxpayers have one registered object with the tax authority, the information form is not required to be submitted to the tax authority, and in this case the imported goods are considered to be discharged to that economic entity (object);

 • In other cases, the form should be submitted by taxpayers to the tax authority until the time when the goods leave the customs control and within 1 working day after from the goods leave the customs control for the goods shipped by air transport)
Vergi ödəyiciləri (neft-qaz sahəsində fəaliyyəti olan və ya dövlət sektoruna aid edilən vergi ödəyiciləri istisna olmaqla) tərəfindən idxal ediləcək mallar haqda məlumat formasının təqdim edilməsi üzrə dəyişikliklər

 • Vergi ödəyicilərinin vergi orqanında uçota alınmış bir təsərrüfat subyekti (obyekti) olduğu halda məlumat formasının vergi orqanına təqdim edilməsinin tələb olunmaması və bu halda idxal edilmiş mallar həmin təsərrüfat subyektinə (obyektinə) boşaldılmış hesab olunması;
 • Digər hallarda, vergi ödəyiciləri tərəfindən sözügedən formanın malların gömrük nəzarətindən çıxdığı vaxtadək (hava nəqliyyatı ilə daşınan malların gömrük nəzarətindən çıxdığı vaxtdan 1 iş günü müddətində) vergi orqanına təqdim edilməsi.
VAT registration for e-commerce

 • Electronic tax registration of a non-resident who provides works and services by means of electronic commerce without establishing a permanent establishment (rules must be approved by the relevant executive authority).
Elektron ticarət üzrə ƏDV qeydiyyatı

 • Rezidentlərə daimi nümayəndəlik yaratmadan elektron ticarət qaydasında işlər və xidmətlər təqdim edən qeyri-rezidentin elektron qaydada vergi uçotuna alınması (Qaydalar müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən təsdiq edilməlidir).
New procedures for opening a bank account

 • After the registration, the taxpayers may apply for opening a bank account directly to the persons carrying out banking operations (currently only when they submit a duplicate Certificate);
 • The persons carrying out banking operations (banks) are now obliged to send within 1 business day from the date of opening the account the relevant information to the tax authorities for the registration of the opened accounts with the tax authority.

Changing the refund rates in relation to the cases defined under "VAT refund"


 • When paid non-cash - 17.5% of the paid VAT (currently 15%), when paid in cash - 5% of the paid VAT(currently 10%);

Bank hesabının açılması üzrə yeni prosedurlar

 • Vergi ödəyiciləri vergi uçotuna alındıqdan sonra, birbaşa bank əməliyyatları aparan şəxslərə (hal-hazırda yalnız Şəhadətnamə-dublikat təqdim etdikdə) hesab açmaq üçün müraciət edilməsi;
 • Açılmış bank hesablarının vergi orqanında qeydiyyata alınması üçün müvafiq elektron məlumatı hesab açıldığı tarixdən 1 iş günü müddətində elektron qaydada bank əməliyyatları aparan şəxslər tərəfindən vergi orqanına göndərilməsi öhdəliyi.

“ƏDV geri al” üzrə müəyyən edilən hallar münasibətdə geri qaytarılan dərəcələrin dəyişdirilməsi

 • Ödənilmiş ƏDV-nin, nağdsız qaydada ödənişlər üzrə-17.5 %-i (hal-hazırda 15%-i), nağd qaydada ödənişlər üzrə - 5%-i (hal-hazırda 10%-i);
 • In case of non-cash payment by consumers who are individuals for accommodation services (excluding other additional services) provided by guesthouses (hotels) within the liberated territories - 30% of the paid VAT, when paid in cash - 5% of the paid VAT.


 • İşğaldan azad edilmiş ərazilər daxilində mehmanxanalar (hotellər) tərəfindən göstərilən gecələmə və qalma xidmətlərinə (digər əlavə xidmətlər istisna olmaqla) görə fiziki şəxs olan istehlakçılar tərəfindən nağdsız qaydada ödənildikdə - ödənilmiş ƏDV-nin 30 %-i, nağd qaydada ödənildikdə isə - 5 %-i.
We will publish additional information on the changes that will be made as a result of the reading of the Draft Law in the Milli Majlis. 

We will inform you on the date, time, venue and the precise agenda of our annual Tax Awareness Session in the upcoming week.

Stay tuned. 
Qanun layihəsinin Milli Məclisdə oxunuşu nəticəsində hansı dəyişikliklərə məruz qalacağına dair əlavə məlumatları dərc edəcəyik. 

Qarşıdan gələn həftə Vergi Maarifləndirilməsi üzrə illik sessiyamızın tarixi, vaxtı, yeri və dəqiq gündəliyi barədə sizə məlumat verəcəyik.

Bizimlə qalın.

Contact us

 
Gunel Sadiyeva
Director, Integrated Tax Services
gunel.sadiyeva@pwc.com
Rufat Shahbazov
Manager, Integrated Tax Services
rufat.shahbazov@pwc.com
Javid Aliyev
Manager, Integrated Tax Services
javid.aliyev@pwc.com
 
 

For any questions related to the information included herein, please contact 

 
Aysel Suleymanova
Marketing, Communications and Business Development Leader
aysel.suleymanova@pwc.com