Azerbaijani
English
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1998-ci il 15 sentyabr tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”yə bir sıra mühüm dəyişikliklər edilibA number of significant amendments have been made to the

“Regulations on the Calculation and Payment of Compulsory State Social Insurance Contributions, and of Allowances at the Expense of the Insurer to Employees who Have Temporarily Lost Working Capacity” approved by the Resolution N0. 189 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated September 15, 1998
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 19 avqust 2022-ci il tarixli 320 nömrəli Qərarı ilə Nazirlər Kabinetinin 15 sentyabr 1998-ci il tarixli 189 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Məcburi dövlət sosial sığorta ödəmələrinin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə”yə (“Əsasnamə”) aşağıdakı mühüm dəyişikliklər edilmişdir:


The following significant amendments have been made to the “Regulations on the Calculation and Payment of Compulsory State Social Insurance Contributions, and of Allowances at the Expense of the Insurer to Employees who Have Temporarily Lost Working Capacity” approved by the Decision N0.189 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated September 15, 1998 (“Regulations”) by the Decision No.320 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Azerbaijan dated August 19, 2022.
(1) Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət bir ildən çox olmayan dövr üçün veriləcək:

Belə ki, Əsasnamənin 8-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərdən öncə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət, əmək qabiliyyətinin itirildiyi birinci gündən başlayaraq sağalanadək və ya tibbi sosial ekspert komissiyası (TSEK) tərəfindən əlillik müəyyən edilənədək olan dövr üçün müəyyən olunurdursa, dəyişikliklərdən sonra bu dövr artıq bir ildən çox olmayan dövrlə məhdudlaşıb.
(1)  Allowance for the temporary loss of work ability will be granted for a period not exceeding one year:

If though prior to the amendments to Article 8 of the Regulations, the allowance for the temporary loss of work ability was granted for a period starting from the first day of the temporary loss of work ability until recovery or until disability of the employee is determined by the medical and social expert commission (TSEK), after the amendments, this period is limited to a period not exceeding one year.
(2)  Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət işçinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan qazancından hesablanacaq:

Əsasnamənin 28-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinətin işçinin məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanan qazancından hesablanması müəyyən edilmişdir. Belə ki, dəyişiklikdən öncə əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə müavinət işçinin qazancından, yəni yalnız aylıq tarif (vəzifə) maaşı, əlavələr və mükafatlardan hesablanırdı.  
(2)  Allowance for temporary loss of work ability will be calculated from the employee’s income which is subject to the mandatory state social insurance contribution:

Pursuant to the amendments to Article 28 of the Regulations, the allowance for temporary loss of work ability will be calculated from the employee’s income which is subject to the mandatory state social insurance contribution. Nonetheless, before the amendments, the allowance for temporary loss of work ability was calculated from the employee’s income, namely from the monthly tariff (position) salary, supplements, and bonuses. 
(3) Məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan digər dövrlərə düşən iş günləri orta gündəlik qazancın hesablanması zamanı nəzərə alınmayacaq:

Belə ki, Əsasnamənin 28-ci maddəsinə edilmiş dəyişikliklərdən öncə (i) əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə, (ii) hamiləliyə və doğuma görə verilən məzuniyyət; (iii) uşaq 3 yaşına çatanadək ona qulluq edilməsinə görə verilən məzuniyyət və (iv) məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan digər dövrlərə düşən iş günləri orta gündəlik qazancın hesablanması zamanı nəzərə alınırdısa, dəyişikliklər nəticəsində artıq məcburi dövlət sosial sığorta haqqı hesablanmayan digər dövrlərə düşən iş günləri hesablama zamanı nəzərə alınmayacaq.
(3)  Working days for other periods that are not subject to the mandatory state social insurance contributions will not be considered when calculating the average daily earnings

Prior to the amendments to Article 28 of the Regulations, if though the period for (i) temporary loss of working ability; (ii) pregnancy and maternity leave; (iii) the leave granted for taking care of the child until reaching the age of 3; and (iv) working days for other periods which are not subject to the mandatory state social insurance contributions were considered during the calculation of average daily income, after the amendments, working days for other periods which are not subject to the mandatory state social insurance contributions will not be considered during such calculation. 
(4) Uşağa qulluq edilməsinə görə məzuniyyətin rəsmiləşdirilməsi üçün vaxtında müraciət edilmədikdə, artıq keçmiş dövr üçün müavinət verilməyəcək:

Əsasnamənin 83-cü maddəsinə edilmiş dəyişiklikdən öncə əgər işçi uşağa qulluq edilməsinə görə məzuniyyətin rəsmiləşdirilməsi üçün vaxtında müraciət etməmişdirsə, onda keçmiş dövr üçün müavinət müraciət edildikdə verilirdi və bu zaman müraciət müddəti məhdudlaşmırdı. Lakin, bu müddəanın Əsasnamədən çıxarılması nəticəsində belə başa düşürük ki, uşağa qulluq edilməsinə görə məzuniyyətin və müavinətin təyin olunması barədə sığortaolunan (işçi) tərəfindən təqdim edilmiş ərizənin artıq geriyə tətbiq qüvvəsi olmayacaq və bu ərizə müvafiq sərəncamda göstərilmiş müavinətin başlama tarixinə uyğun olaraq təqdim ediləcəkdir.
(4)  Childcare leave allowance for a past period will no longer be granted in case of untimely application:

Prior to the amendments to Article 83 of the Regulations, if the employee did not apply for childcare leave in time, the allowance for the previous period was still granted on application, and therefore the employee was not restricted in any timeframe for application.  However, as a result of the removal of this provision from the Regulations, we understand that the application submitted by the insured (i.e., employee) for the granting of leave and allowance for childcare will no longer have retroactive effect and this application will be submitted on the date of commencement of the allowance as specified in the relevant order.
(5) 1 yanvar 2021-ci il tarixindən əvvəl doğulmuş uşaqlar üçün uşağın anadan olmasına görə birdəfəlik müavinət sığortaedən tərəfindən müraciət edildikdə veriləcək:

Əsasnamənin 74-cü maddəsinə edilmiş dəyişiklikdən öncə anadan olmuş uşaqlar üçün birdəfəlik müavinət bir qayda olaraq sığortaedənin (işə götürənin) müraciəti əsasında təyin olunurdu.  Dəyişikliklərdən sonra 1 yanvar 2021-ci il tarixindən əvvəl doğulmuş uşağa birdəfəlik müavinətin alınması üçün müraciət sığortaedənin (işə götürənin) müraciəti əsasında, 31 dekabr 2020-ci il tarixindən sonra doğulmuş uşaqlar üçün isə birdəfəlik müavinət avtomatik təyin olunacaqdır.

Belə ki, 31 dekabr 2020-ci il tarixindən sonra doğulmuş uşaqlar üçün birdəfəlik müavinət artıq sığortaolunanın bank hesabına avtomatik köçürüləcək və uşağın anadan olmasının qeydiyyatına dair məlumatlar Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun elektron sistemində mövcud olduğu təqdirdə, bu barədə bildiriş sığortaolunanın elektron poçt və ya mobil nömrəsinə göndəriləcəkdir.
(5)  One-time childbirth allowance for children born before January 1, 2021, will be granted upon application by the insurer:

Before the amendments to Article 74 of the Regulations, as a rule a one-time childbirth allowance was granted upon the insurer’s application. After the amendments, a one-time childbirth allowance for children born before January 1, 2021, will be granted upon the application of the insurer (i.e., employer), while such allowance for the children born after December 31, 2020, will be granted automatically.

Thus, a one-time allowance for children born after December 31, 2020, will already be transferred to the insured’s bank account, and in case the information on the registration of the child’s birth is available in the electronic system of the State Social Protection Fund, a notification will be sent to the insured’s e-mail or mobile number.
 

Contact us

 
Elchin Mammadov
Director, Legal Services
elchin.mammadov@pwc.com
Leyla Sadikhova
Senior Manager, Legal Services
leyla.sadikhova@pwc.com
 

For any questions related to the information included herein, please contact 

Aysel Suleymanova
Marketing, Communications and Business Development Leader
aysel.suleymanova@pwc.com