Azerbaijani
English
Əmək Məcəlləsində Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislərin statusu müəyyən edildi
Labour Code introduced the status of specialists working in the liberated territories of the Republic of Azerbaijan
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında 9 dekabr 2022-ci il tarixli Qanuna əsasən Əmək Məcəlləsi ilə Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislərin anlayışı verilmiş, onlara əsas və əlavə məzuniyyətlərin müddətindən asılı olmayaraq 5 təqvim günü müddətində əlavə məzuniyyət müddəti müəyyən edilmişdir. Həmçinin, həmin mütəxəssislərə xüsusi rejimli əmək haqqı tətbiq ediləcək və həmin işçilərin əmək haqqının yüksək məbləğdə ödənilməsini təmin edən artımlar müəyyən ediləcəkdir.

Dəyişikliyə əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə işləyən mütəxəssislərə müvafiq güzəşt və imtiyazların tətbiqi üçün aşağıdakı birgə şərtlər tətbiq olunacaq:

 • mütəxəssislərin əmək müqaviləsi (kontraktı) bağladıqları işəgötürən (hüquqi şəxs olduqda Vergi Məcəlləsinin 33.2-ci maddəsinə uyğun vergi uçotuna alınmış filialı, nümayəndəliyi) işğaldan azad edilmiş ərazilərində vergi uçotunda olmalıdır;
 • mütəxəssislərin əmək müqaviləsi (kontraktı) üzrə iş yeri işğaldan azad edilmiş ərazilərində yerləşməlidir;
 • mütəxəssislər işğaldan azad edilmiş ərazilərində məskunlaşmalıdır.

Dəyişiklik 1 yanvar 2023-cü ildən 1 yanvar 2028-ci ilədək qüvvədədir.
Pursuant to Law dated 9 December 2022 On Amendment to the Labor Code of the Republic of Azerbaijan, the Labor Code introduced a concept of specialists working in the liberated territories of the Republic of Azerbaijan; additional leave for a period of 5 calendar days granted for such specialists, regardless of the duration of the main and additional leaves. In addition, a special salary regime will be applied to such specialists, and increases, which will ensure the payment of a high amount of wages to those workers, will be determined.


Under the Amendment, the following conditions must be cumulatively met for the granting of the relevant concessions and privileges to the specialists working in the liberated territories:

 • the employer with whom the specialists concluded an employment agreement (contract) (in the case of a legal entity, its branch/representative office registered for tax purposes under the Article 33.2 of the Tax Code) shall be registered in the tax register in the liberated territories;
 • the place of work of specialists under the employment agreement (contract) shall be located in the liberated territories; and
 • specialists shall settle in the liberated territories.
The Amendment shall be in force from 1 January 2023 to 1 January 2028. 
Miqrasiya Məcəlləsində işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün güzəşt və imtiyazlar müəyyən edildi
Migration Code introduced concessions and privileges for persons engaged in labor activity in the liberated territories
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında 9 dekabr 2022-ci il tarixli Qanuna əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmək fəaliyyətinə cəlb edilən şəxslər üçün əmək miqrasiya kvotası tətbiq edilməyəcəkdir. Bununla yanaşı,  işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əmək fəaliyyətinə cəlb edilənlər üçün iş icazəsi ilə bağlı daxil olan müraciətlərə 3 iş günü müddətində baxılacaq və işəgötürənin işçi qüvvəsinə olan tələbatının yerli əmək ehtiyatları hesabına ödənilməsinin mümkün olub-olmaması ilə bağlı müvafiq rəy veriləcəkdir.

Həmçinin, işğaldan azad edilmiş ərazilərində əmək fəaliyyətinə cəlb edilənlərə münasibətdə iş icazəsinin müddəti hər dəfə 2 ildən çox olmamaq şərtilə uzadıla biləcəkdir.

Dəyişikliklər 1 yanvar 2023-cü ildən 1 yanvar 2028-ci ilədək qüvvədə olacaqdır. 
According to the Law of the Republic of Azerbaijan dated 9 December 2022 On Amendments to the Migration Code of the Republic of Azerbaijan, the labor migration quota will not be applied to persons engaged in labor activities in the liberated territories. Further, applications for work permits for those involved in labor activities in the liberated territories will be examined within 3 working days, and an appropriate opinion will be given on whether it is possible to meet the employer's need for labor at the expense of local labor resources.


In addition, term of the work permit may be extended for those involved in labor activities in the liberated territories of the Republic of Azerbaijan not later than 2 years each time.

 The Amendments shall be in force from 1 January 2023 to 1 January 2028. .
Miqrasiya Məcəlləsində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahəsində iş icazəsinin tələb olunmadığı hallar müəyyən edildi  
Migration Code introduced cases of exemption from work permits in information and communication technology (ICT) 
Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında 27 dekabr 2022-ci il tarixli Qanuna əsasən 1 yanvar 2023-cü il tarixindən etibarən texnologiyalar parkının rezidentinə (hüquqi şəxsə münasibətdə onun rəhbəri və müavinləri vəzifəsini tutanlar) və həmin rezident tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində əmək fəaliyyətinə cəlb edilən informasiya və kommunikasiya texnologiyaları sahəsində təcrübəsi olan əcnəbi və ya vətəndaşlığı olmayan mütəxəssislərə münasibətdə iş icazəsinin alınması tələb edilməyəcəkdir. 
According to the Law of the Republic of Azerbaijan dated 27 December 2022 On Amendments to the Migration Code of the Republic of Azerbaijan, with effect from 1 January 2023, obtaining a work permit will not be required in relation to the resident of the technology park (in the case of a legal entity, those who hold the position of its head and deputies) and foreign or stateless specialists with experience in the field of information and communication technologies, who are involved in labor activities in the territory of the Republic of Azerbaijan by such resident. 
İşğaldan azad edilmiş ərazilərində haqqı ödənilən əmək fəaliyyətinə cəlb edilən əcnəbilərə və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazələrinin verilməsi üzrə dövlət rüsumları müəyyən edildi 
State duties on issuing work permits to foreigners and stateless persons engaged in paid labor activities in the liberated territories has been determined 
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rüsumu haqqında Qanunda dəyişiklik edilməsi haqqında 9 dekabr 2022-ci il tarixli Qanuna əsasən 1 yanvar 2023-cü ildən 1 yanvar 2028-ci ilədək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə çalışan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün 1 il 6 ay və 2 ilədək müddətə iş icazələrinin verilməsi üçün müraciətlərin rüsumları aşağıdakı formada müəyyən edilmişdir:


 • 5 iş günü müddətində verildikdə 1 il 6 ayadək iş icazəsi– 1600 manat, 2 ilədək – 1800 manat;
 • 10 iş günü müddətində verildikdə 1 il 6 ayadək – 1400 manat, 2 ilədək – 1600 manat;
 • 15 iş günü müddətində verildikdə 1 il 6 ayadək – 1200 manat, 2 ilədək – 1400 manat.
Bununla yanaşı, Dəyişikliyə əsasən azad edilmiş ərazilərdə çalışan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə iş icazəsinin verilməsinə və müddətinin uzadılmasına görə edilmiş müraciətlərə baxılması üçün müəyyən edilmiş müddətlərin (10, 15 və 20 iş gün) hər biri 5 iş günü azaldılmaqla tətbiq ediləcəkdir.
According to the Law On Amendments to the Law of the Republic of Azerbaijan on State Duties” of the Republic of Azerbaijan dated 9 December 2022, with effect from 1 January 2023 t0 1 January 2028, the state duties on issuance of work permits for the period up to 1 year, 6 months and up to 2 years for foreigners and stateless persons working in the liberated territories shall be determined in the following form:

 • within 5 working days working permit up t0 1 year and 6 months – 1600 AZN, up to 2 years – 1800 AZN;
 • within 10 working days working permit up to 1 year and 6 months – 1400 AZN, up to 2 years – 1600 AZN; and
 • within 15 working days working permit up to 1 year and 6 months – 1200 AZN, up to 2 years – 1400 AZN.
In addition, under the Amendment each of the time limits (10, 15 and 20 working days) for examining the applications on issuing and extending work permits will be applied with a reduction of 5 working days for foreigners and stateless persons working in the liberated territories. 
Sənaye və texnologiyalar parklarında texnika və qurğuların idxalının gömrük rüsumlarından azad edilməsi müddəti uzadıldı
The period of exemption from customs duties for importation of machinery and devices in industrial and technological parks is extended
Azərbaycan Respublikasının “Gömrük tarifi haqqında” Qanununda dəyişiklik edilməsi barədə 27 dekabr 2022-ci il tarixli Qanuna əsasən sənaye və yaxud texnologiyalar parklarında istehsal sahələrinin tikintisi, elmi-tədqiqat və təcrübə-konstruktor işlərinin görülməsi və istehsal məqsədi ilə sənaye, yaxud texnologiyalar parklarının rezidenti olan hüquqi şəxslər və fərdi sahibkarlar tərəfindən müvafiq təsdiqedici sənəd əsasında texnikanın, texnoloji avadanlıqların və qurğuların idxalı rezidentin sənaye, yaxud texnologiyalar parklarında qeydiyyata alındığı tarixdən 10 il müddətinə gömrük rüsumlarından azad ediləcəkdir.

Qeyd edək ki, əvvəlki tənzimləməyə əsasən isə bu müddət 7 il olaraq müəyyən edilmişdir. 
According to the Law of the Republic of Azerbaijan dated December 27, 2022 On Amendment to the Law of the Republic of Azerbaijan on Customs Tariff, the importation of machinery, technological equipment and devices by legal entities and individual entrepreneurs, who are  residents of industrial or technology parks, for the purpose of construction of production areas in industrial or technology parks, conducting scientific-research and experimental-constructive works and production will be exempted from customs duties for a period of 10 years from the date of registration of the resident in the industrial or technology parks.

 We note that according to the previous regulation, this period by the law was defined as 7 years.
 

Contact us

Elchin Mammadov
Director, Legal Services
elchin.mammadov@pwc.com
Leyla Sadikhova
Senior Manager, Legal Services
leyla.sadikhova@pwc.com
Narmin Hashimli
Manager, Legal Services
narmin.nasibova@pwc.com

For any questions related to the information included herein, please contact 

Aysel Suleymanova
Marketing, Communications and Business Development Leader
aysel.suleymanova@pwc.com